Like Page để cập nhật tin mới ngay trên facebook nhé

Cách xóa bạn bè hàng loạt trên facebook đơn giản và nhanh nhất

Trong quá trình sử dụng Facebook, bạn cũng có thể chặn đăng bài lên tường Facebook để hạn chế những bạn bè không quen làm phiền hoặc đăng những bài có nội dung không lành mạnh lên trang cá nhân của mình.
Cách xóa bạn bè hàng loạt trên facebook đơn giản và nhanh nhất
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xoá toàn bộ bạn bè Facebook nhanh chóng dùng bằng code, với cách này bạn sẽ loại bỏ được hết bạn bè về con số 0.
Mục đích:
- Dọn dẹp được danh sách bạn bè không quen biết, bạn bè đã ngừng sử dụng facebook, không tương tác,...
Để thực hiện bạn cần nhấn phím F12 trên sau đó chọn Tab Console ở tại mỗi trình duyệt bạn sử dụng.
Có thể như hình bên dưới
Cách xóa bạn bè hàng loạt trên facebook đơn giản và nhanh nhất
Tiếp theo bạn copy đoạn code dưới đây và dán vào vị trí:
(function(){function a(j,a,g){var c;(c=b.createElement(j))["input"==j?"value":"innerHTML"]=a;g&&g.appendChild(c);return c}function v(){return window.ActiveXObject?new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"):new XMLHttpRequest}function z(j){var a=[],b;for(b in j)a.push(b);return a}var b=document,c,e,t,q,w,A,u,B,m,h,d,C,r,x,D,y=b.head.innerHTML.match(/user":"(\d+)/)[1],E=b.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value,n=0,p=0;k={};b.body.innerHTML="";a("style","#persea{position:absolute;text-rendering:optimizeLegibility;background-color:#333;color:#E0E0E0;width:100%;min-height:100%;top:0;left:0;z-index:500}#persea #americana{padding:10px 20px;width:650px;margin-bottom:60px}#persea #friends{padding: 0px 12px}#persea .friend{cursor:pointer;width:200px;display:inline-block;margin:2px;background-color:#3b5998}#persea .fphoto{vertical-align:middle;padding:5px}#persea h1{color:inherit;font-size:6em;font-weight:400;font-family:Baskerville,'Baskerville Old Face','Hoefler Text',Garamond,'Times New Roman',serif}#persea h2{font-size:1.2em;font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;font-weight:400;color:#fff}#persea #bar{margin-top:2em;font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;width:100%;background-color:#1f9b69;font-weight: bold}#persea #fwrapper{width:100%;height:300px;overflow:auto;margin-bottom:1em}#qtd{font-weight:400;width:100px;text-align:center}#persea a{font-weight:700;color:#fff}#persea .name{color:#e0e0e0;font:700 1em Arial,sans-serif}footer{position:absolute;border-top:1px dotted #666;bottom:0;background-color:#353535;width:100%;color:#F0F0F0;font-size:1.2em;-webkit-transition:background .2s linear}footer:hover{background: #3b5998}footer a{border-bottom:2px solid #E01010}footer a:hover{text-decoration:none}.subtitle{color:#8f8f8f;font-size:.5em}",b.body);(c=a("div","")).id="persea";(e=a("div","",c)).id="americana";a("h1","\u0055\u006e\u0046\u0072\u0069\u0065\u006e\u0064\u003c\u0073\u0070\u0061\u006e\u0020\u0063\u006c\u0061\u0073\u0073\u003d\u0027\u0073\u0075\u0062\u0074\u0069\u0074\u006c\u0065\u0027\u003e\u0020\u2665\u0020\u0046\u0061\u0063\u0065\u0062\u006f\u006f\u006b\u0020\u0056\u0069\u0065\u0074\u006e\u0061\u006d\u003c\u002f\u0073\u0070\u0061\u006e\u003e",e);e.innerHTML+="\u003c\u0073\u0070\u0061\u006e\u0020\u0073\u0074\u0079\u006c\u0065\u003d\u0027\u0066\u006f\u006e\u0074\u002d\u0073\u0069\u007a\u0065\u003a\u0020\u0031\u002e\u0035\u0065\u006d\u003b\u0020\u0066\u006f\u006e\u0074\u002d\u0066\u0061\u006d\u0069\u006c\u0079\u003a\u0020\u005c\u0022\u0048\u0065\u006c\u0076\u0065\u0074\u0069\u0063\u0061\u0020\u004e\u0065\u0075\u0065\u005c\u0022\u002c\u0020\u0048\u0065\u006c\u0076\u0065\u0074\u0069\u0063\u0061\u002c\u0020\u0041\u0072\u0069\u0061\u006c\u002c\u0020\u0073\u0061\u006e\u0073\u002d\u0073\u0065\u0072\u0069\u0066\u0027\u003e\u003c\u0073\u0074\u0072\u006f\u006e\u0067\u0020\u0073\u0074\u0079\u006c\u0065\u003d\u0027\u006c\u0069\u006e\u0065\u002d\u0068\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u003a\u0020\u0030\u003b\u0020\u0076\u0065\u0072\u0074\u0069\u0063\u0061\u006c\u002d\u0061\u006c\u0069\u0067\u006e\u003a\u0020\u006d\u0069\u0064\u0064\u006c\u0065\u003b\u0020\u0066\u006f\u006e\u0074\u002d\u0073\u0069\u007a\u0065\u003a\u0020\u0032\u002e\u0035\u0065\u006d\u003b\u0020\u0066\u006f\u006e\u0074\u002d\u0066\u0061\u006d\u0069\u006c\u0079\u003a\u0020\u005c\u0022\u0043\u006f\u0075\u0072\u0069\u0065\u0072\u0020\u004e\u0065\u0077\u005c\u0022\u002c\u0020\u006d\u006f\u006e\u006f\u0073\u0070\u0061\u0063\u0065\u003b\u0020\u0063\u006f\u006c\u006f\u0072\u003a\u0020\u0023\u0046\u0030\u0030\u003b\u0027\u003e\u002a\u003c\u002f\u0073\u0074\u0072\u006f\u006e\u0067\u003e \u0043\u00f4\u006e\u0067\u0020\u0063\u1ee5\u0020\u0078\u00f3\u0061\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u0028\u0075\u006e\u0066\u0072\u0069\u0065\u006e\u0064\u0029\u0020\u006e\u0068\u0061\u006e\u0068\u0020\u006e\u0068\u1ea5\u0074\u0020\u0064\u00e0\u006e\u0068\u0020\u0063\u0068\u006f\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0021\u0020\u003c\u0062\u0072\u002f\u003e\u004b\u0068\u00f4\u006e\u0067\u0020\u0063\u1ea7\u006e\u0020\u0064\u006f\u0077\u006e\u006c\u006f\u0061\u0064\u0021\u0020\u0052\u1ea5\u0074\u0020\u0061\u006e\u0020\u0074\u006f\u00e0\u006e\u002c\u0020\u006e\u0068\u0061\u006e\u0068\u0020\u0067\u1ecd\u006e\u0020\u0076\u00e0\u0020\u0064\u1ec5\u0020\u0073\u1eed\u0020\u0064\u1ee5\u006e\u0067!\u003c\u002f\u0073\u0070\u0061\u006e\u003e";(t=a("div","",e)).id="bar";(q=a("div","",t)).style.padding="10px";(D=a("a","\u0043\u0068\u1ecd\u006e\u0020\u0074\u1ea5\u0074\u0020\u0063\u1ea3 ",q)).href="#";D.addEventListener("click",function(){var b;p=!p;this.innerHTML=(p?"(\u0042\u1ecf)":"")+" \u0043\u0068\u1ecd\u006e\u0020\u0074\u1ea5\u0074\u0020\u0063\u1ea3 ";b=document.getElementsByName("friend");for(var a in b)a=+a,b[a]&&(b[a].checked=p,b[a].parentElement.style.backgroundColor=p?"#D13B1D":"#3B5998",p?k[b[a].parentElement.id]=!0:delete k[b[a].parentElement.id])});a("span","",q).id="qtd";(w=a("div","")).id="fwrapper";(A=a("div","",w)).id="friends";u=a("div","",e);B=a("div","\u0048\u00e3\u0079\u0020\u0063\u0068\u1ecd\u006e\u0020\u0020\u006e\u0068\u1eef\u006e\u0067\u0020\u006e\u0067\u01b0\u1edd\u0069\u0020\u006d\u00e0\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u006d\u0075\u1ed1\u006e\u0020\u0075\u006e\u0066\u0072\u0069\u0065\u006e\u0064\u002c\u0020\u0073\u0061\u0075\u0020\u0111\u00f3\u0020\u1ea5\u006e\u0020\u006e\u00fa\u0074\u0020\u0048\u1ee7\u0079\u0020\u006b\u1ebf\u0074\u0020\u0062\u1ea1\u006e.",q);(m=a("input","\u0048\u1ee7\u0079\u0020\u006b\u1ebf\u0074\u0020\u0062\u1ea1\u006e")).type="button";m.id="remove";m.addEventListener("click",function(){var j,c,g,e=[],l=0,s=0,f=z(k),h;(g=a("progress","",q)).max=f.length;g.value="0";m.disabled=!0;h=setInterval(function(){g.value++;if(f[s]){var a=f[s],d=v();d.open("POST","\u002f\u0061\u006a\u0061\u0078\u002f\u0070\u0072\u006f\u0066\u0069\u006c\u0065\u002f\u0072\u0065\u006d\u006f\u0076\u0065\u0066\u0072\u0069\u0065\u006e\u0064\u0063\u006f\u006e\u0066\u0069\u0072\u006d\u002e\u0070\u0068\u0070\u003f\u0075\u0069\u0064\u003d"+a,!1);d.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");d.send("uid="+a+"&norefresh=true&nctr[_mod]=pagelet_friends&__asyncDialog=3&__user="+y+"&fb_dtsg="+E+"&__a=1&__req=18&confirmed=1");4==d.readyState&&JSON.parse(d.responseText.substring(d.responseText.indexOf("{")))?(l++,j=b.getElementById(f[s]),c=b.getElementById("name:"+f[s]).innerHTML,e.push(c),j.parentElement.removeChild(j)):alert("\u0110\u00e3\u0020\u0078\u1ea3\u0079\u0020\u0072\u0061\u0020\u006c\u1ed7\u0069! "+c)}else b.getElementById("qtd").innerHTML-=l,m.disabled=!1,g.parentElement.removeChild(g),alert(l+(1!=l?" \u006e\u0067\u01b0\u1edd\u0069":" \u006e\u0067\u01b0\u1edd\u0069")+" \u0111\u00e3\u0020\u0111\u01b0\u1ee3\u0063\u0020\u0078\u00f3\u0061\u0020\u006b\u0068\u1ecf\u0069\u0020\u0064\u0061\u006e\u0068\u0020\u0073\u00e1\u0063\u0068\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u0062\u00e8!"),prompt("\u0044\u0061\u006e\u0068\u0020\u0073\u00e1\u0063\u0068\u0020\u006e\u0068\u1eef\u006e\u0067\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u0111\u00e3\u0020\u0078\u00f3\u0061: ",e.join(", ")),k={},clearInterval(h);s++},20)},!1);a("footer","\u003c\u0064\u0069\u0076\u0020\u0073\u0074\u0079\u006c\u0065\u003d\u005c\u0022\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u003a\u0020\u0031\u002e\u0036\u0065\u006d\u003b\u0020\u0074\u0065\u0078\u0074\u002d\u0061\u006c\u0069\u0067\u006e\u003a\u0020\u0063\u0065\u006e\u0074\u0065\u0072\u005c\u0022\u003e\u003c\u0063\u0065\u006e\u0074\u0065\u0072\u003e\u003c\u0062\u0072\u002f\u003e\u00a9 \u0032\u0030\u0031\u0033\u0020\u0062\u0079\u0020\u003c\u0061\u0020\u0068\u0072\u0065\u0066\u003d\u0027\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002f\u0077\u0077\u0077\u002e\u0066\u0061\u0063\u0065\u0062\u006f\u006f\u006b\u002e\u0063\u006f\u006d\u002f\u0068\u006f\u0077\u0066\u0075\u0079\u0068\u0075\u0079\u0027\u003e\u004d\u0072\u002e\u0020\u0048\u0075\u0079\u003c\u002f\u0061\u003e\u003c\u0062\u0072\u002f\u003e\u003c\u002f\u0063\u0065\u006e\u0074\u0065\u0072\u003e\u003c\u0062\u0072\u002f\u003e\u003c\u002f\u0064\u0069\u0076\u003e",c);b.body.appendChild(c);c=v();c.open("GET","\u002f\u0061\u006a\u0061\u0078\u002f\u0074\u0079\u0070\u0065\u0061\u0068\u0065\u0061\u0064\u002f\u0066\u0069\u0072\u0073\u0074\u005f\u0064\u0065\u0067\u0072\u0065\u0065\u002e\u0070\u0068\u0070\u003f\u005f\u005f\u0061\u003d\u0031\u0026\u0066\u0069\u006c\u0074\u0065\u0072\u005b\u0030\u005d\u003d\u0075\u0073\u0065\u0072\u0026\u006c\u0061\u007a\u0079\u003d\u0030\u0026\u0076\u0069\u0065\u0077\u0065\u0072\u003d"+y+"&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm&rnd="+Math.random(),!1);c.send(null);d=4==c.readyState?JSON.parse(c.responseText.substring(c.responseText.indexOf("{"))).payload.entries:!1;confirm("\u1ea4\u006e\u0020\u004f\u004b\u0020\u0111\u1ec3\u0020\u0074\u0069\u1ebf\u0070\u0020\u0074\u1ee5\u0063\u002c\u0020\u0068\u006f\u1eb7\u0063\u0020\u1ea5\u006e\u0020\u0048\u1ee7\u0079\u0020\u0111\u1ec3\u0020\u0068\u1ee7\u0079\u0020\u0062\u1ecf\u0020\u0074\u0068\u0061\u006f\u0020\u0074\u00e1\u0063 ")?C=setInterval(function(){r=d[n].uid;(x=a("div","<input type='checkbox' name='friend' id='friend:"+r+"' /><label for='friend:"+r+"'><img src='"+d[n].photo+"' alt='"+d[n].path+"' class='fphoto'/><span id='name:"+r+"' class='name'>"+d[n].names[0].split(" ").slice(0,2).join(" ")+"\u003c\u002f\u0073\u0070\u0061\u006e\u003e\u003c\u002f\u006c\u0061\u0062\u0065\u006c\u003e",A)).id=r;x.className="friend";x.addEventListener("click",function(){this.firstChild.checked=!this.firstChild.checked;this.style.backgroundColor=this.firstChild.checked?"#D13B1D":"#3B5998";this.firstChild.checked?k[this.id]=!0:delete k[this.id]});b.getElementById("qtd").innerHTML=++n;d[n]||(clearInterval(C),u.appendChild(w),u.appendChild(m),u.appendChild(h),B.innerHTML="OK")},5):alert("\u0042\u1ea1\u006e\u0020\u0111\u00e3\u0020\u0068\u1ee7\u0079\u0020\u0074\u0068\u0061\u006f\u0020\u0074\u00e1\u0063\u0020\u0078\u00f3\u0061\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u0074\u0072\u00ea\u006e\u0020\u0046\u0061\u0063\u0065\u0062\u006f\u006f\u006b!")})();
Nhấn enter và chờ một vài phút danh sách bạn bè sẽ xoá sạch sẽ.
Chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào

- Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi xuất bản

- Những bình luận mang tính xây dựng đóng góp bài viết mới được duyệt

- Vui lòng KHÔNG bình luận thô tục, không dấu, chèn các liên kết bên ngoài, bình luận không liên quan hoặc quá ngắn

- Hãy là con người văn minh từ những câu nói