Tìm hiểu C# - Các hàm về xử lý chuỗi trong lập trình C#

Tìm hiểu C# - Để xử lý chuỗi tốt hơn trong lập trình và giúp các bạn mới bước vào Lập trình C#, bạn nên tham khảo các hàm sau đây để hiểu rõ hơn.
Tìm hiểu C# - Các hàm về xử lý chuỗi trong lập trình C#

1. Khai báo chuỗi:

string str ,str1,str2; // khai báo danh sách chuỗi
str="hàm xử lý, xữ lý chuỗi c#"; //gán giá trị chuỗi
str1="xử lý chuỗi 1";
str2="xử lý chuỗi 2";

2. Lấy chiều dài chuỗi:

str.Length

3. So sánh 2 chuỗi:

String.Compare(str1, str2, true)
So sánh hai chuỗi không phân biệt hoa thường, str1 bằng, nhỏ hơn, lớn hơn str2.

4. Kiểm tra sự tồn tại của chuỗi 1 (Str1) trong chuỗi 2 (Str2):

Str1.Contains(Str2)

5. Tìm vị trí hiển thị của chuỗi:

Str1.IndexOf("chuỗi")

6. Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi:

Str1.LastIndexOf("chuỗi")

7. Kiểm tra xem chuỗi 1 (Str1) có bắt bầu bằng ký tự trong chuỗi 2 (Str2) không:

Str1.StartsWith(Str2)

8. Thay thế chuỗi:

Str = Str.Replace(",",".")

9. Cắt chuỗi con:

Str1 = Str.SubString(2)

10. Tách chuỗi:

.Split

11. Chuyển chữ hoa sang chữ thường và ngược lại:

Str = Str.Trim()

12. Xóa chuỗi:

Str1.Remove(1)
Trên đây là 12 hàm cơ bản trong xử lý chuỗi tuy nhiên nếu để tuỳ biến và sử dụng linh hoạt hơn, trong bài viết tìm hiểu về C# mình sẽ khái quát rõ hơn...

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm